Privacy statement

Woningen van Fijn Wonen zijn zeer energiezuinig gebouwd. Om inzicht te krijgen in de energieprestaties van uw woning en om indien nodig bij te sturen, worden metingen uitgevoerd. Deze monitoring stelt Fijn Wonen en/of door ons ingeschakelde derden in staat u advies te geven met betrekking tot energiezuinig wonen en leven. Omdat de informatie die wij bij (laten) houden privacygevoelig kan zijn, moeten Fijn Wonen en de genoemde derden aan de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Onderdeel daarvan is dat u precies weet om welke gegevens het gaat en wat we er mee doen. Dit staat hieronder beschreven.

Het gaat om de volgende gegevens, die aan uw adres gekoppeld kunnen worden:

• Energiemeting ruimteverwarming, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; productie)
• Hoeveelheidsmeting geproduceerd warmtapwater, in liters/dag, tenminste 1 keer per uur (volume; productie)
• Energiemeting warmteopwekker, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; vraag)
• Energiemeting hulpapparatuur en ventilatie installatie, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; vraag))
• Energiemeting bruto zonopwekking, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; productie)
• Temperatuuropnemer binnentemperatuur referentieruimte, in graden Celsius, tenminste 1 keer per uur (temperatuur; comfort)
• Temperatuuropnemer productie warm tapwater, in graden Celcius, tenminste 1 keer per uur, uittapleiding direct op de warmteopwekker, max temperatuurmeting per periode(temperatuur; comfort)
• (Technische) informatie over de installaties
• Adres van de woning (postcode, huisnummer)
• Login naam
• Wachtwoord (versleuteld)
• E-mailadres

Doeleinden verwerking bovengenoemde gegevens

• Beoordeling van de overeengekomen energieprestaties van de door Fijn Wonen gebouwde en onderhouden woningen;
• Behandelen van eventuele geschillen met bewoners met betrekking tot de energieprestaties van hun woning;
• Het door Fijn Wonen kunnen uitvoeren en optimaliseren van beheers- en onderhoudsdiensten;
• Het aan de bewoners verschaffen van inzicht in het effect van hun gedrag op de beschikbare energiebundel en daarmee de jaarafrekening;
• Coachen van bewoners op het gebied van duurzaam gebruik van energie;
• Het door Fijn Wonen kunnen verbeteren van diens Fijn Wonen producten en diensten door inzicht in prestatie- en gebruiksdata;
• Het bieden van aanvullende diensten.

Fijn Wonen slaat de hier genoemde gegevens zodanig op dat ze niet direct te herleiden zijn tot u of uw woning. Slechts op momenten dat dit noodzakelijk is, wordt tijdelijk een verbinding gelegd tussen deze gegevens en u of uw woning.

Als u verhuist, worden de gegevens niet gewist. Wel worden alle referenties naar uw persoon gewist, zodat de gegevens niet langer naar u kunnen verwijzen. Een volgende bewoner zal uw gegevens niet kunnen zien.

Als bewoner van de woning heeft u de volgende rechten:

  • Inzagerecht. U mag ons vragen u te laten zien welke gegevens wij uit uw woning verzamelen.
  • Correctie- en verwijderingsrecht en recht om bezwaar te maken. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Fijn Wonen uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
  • Het recht om beperking van verwerking van uw gegevens te verkrijgen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u recht hebben op een beperking van de verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw gegevens te controleren.

U kunt uw verzoek of uw vraag met betrekking tot privacy stellen door een e-mail te sturen naar privacy@fijnwonen.nl. Wij laten u binnen één maand weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij ontvangen kan deze termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Wij stellen u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Indien wij geen gevolg aan uw verzoek geven, laten we u dat onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek weten. Indien u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u zich tot de rechter wenden of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Inschakeling onderaannemers

Fijn Wonen maakt bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Monitoring gebruik van de volgende onderaannemers:

1. Jeemz Domotica B.V. voor het leveren van technologie, materialen en diensten op het gebied van domotica;
2. Diverse toeleveranciers van installaties en apparatuur, voor wat betreft het leveren van onderhouds- en beheerdiensten aan die installaties en apparatuur.

Plaats van verwerking

Verwerking van Persoonsgegevens door Fijn Wonen vindt uitsluitend binnen de Europese Unie plaats.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze beveiligingsmaatregelen.

1.1 Dataverzameling
Data wordt uit de woninggebonden apparaten via een bekabelde verbinding ontvangen op de  ontvangende computer in de woning. Dit is een Raspberry Pi 2B met een Linux variant besturingssysteem. Deze computer is beveiligd met een login/wachtwoord en bevindt zich in een afgesloten technische ruimte van de woning. De data wordt via een eigen beveiligde 4G-verbinding direct doorgestuurd naar de Fijn Wonen Azure omgeving via een Web API of in geval van storing vastgelegd in een lokale database om op een later moment alsnog verstuurd te worden. De data wordt versleuteld verstuurd naar Fijn Wonen. De verbinding wordt beveiligd met een token dat bij elke communicatie wordt meegestuurd. De data wordt anoniem opgeslagen in de database; de enige identificatie is een unieke objectcode. Na verzending blijft de data niet op de computer in de woning achter. De database server heeft een IP-filter en heeft een auditfunctie waarmee zichtbaar is vanaf welk IP-adres met de database wordt gecommuniceerd. De Azure omgeving is beveiligd met een login/wachtwoord.

1.2 CRM
Het CRM-systeem bevindt zich in de Fijn Wonen Azure omgeving. IP-filtering tussen CRM en Dashboard en login/wachtwoord zijn van toepassing, alsmede SSL-beveiligd verkeer.
In het CRM-systeem worden primair woningen vastgelegd. In dit systeem wordt ook een verband gelegd tussen het adres van de woning en de verstuurde data. Daarnaast wordt indien van toepassing een verband vastgelegd tussen woning en hoofdbewoner en wordt een account met wachtwoord  gecreëerd.

1.3 Dashboard
De webapplicatie bevindt zich in de Fijn Wonen Azure omgeving. IP-filtering en login/wachtwoord zijn van toepassing, alsmede SSL-beveiligd verkeer.
De bewoner van een woning kan met een login/wachtwoord toegang krijgen tot het Dashboard. In het CRM zijn de gegevens van woning en bewoner vastgelegd. Het Dashboard heeft een eigen database voor de vastlegging van weergegevens, maar legt geen gegevens over woning of bewoner vast. Het Dashboard verifieert in het CRM-systeem de inloggegevens en haalt op basis van de unieke objectcode de bijbehorende data op in de Fijn Wonen Azure omgeving. Deze data worden niet opgeslagen door het dashboard of CRM.

1.4 Overige in acht genomen beveiligingsmaatregelen

• Bewustwording, opleiding en training van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en toezicht op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid;
• Continuïteitsvoorzieningen: de data wordt opgeslagen in een datacentrum. Deze hanteert het 3+1-principe, waarbij bij uitval van de server of van het datacentrum, dit automatisch    wordt overgenomen door een andere server of centrum.
• Afspraken met door ons ingeschakelde derden over de beveiliging van uw gegevens.